Imprimir en separadors

Si carregueu paper de separadors a l'origen del paper, el POD Deck Lite-C o el Multi-drawer Paper Deck-C, podeu imprimir damunt dels separadors amb el mode Imprimir en separadors.
* Paper de separadors
Heu d'establir el grau de desplaçament de la imatge dels originals, de manera que es pugui imprimir la imatge en els separadors.
* Àrea desplaçada
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.
Amb el mode Imprimir en separadors, només podeu utilitzar originals A4.
NOTA
Quan carregueu el paper de separadors al calaix, cal l'Tab Feeding Attachment-F.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió].
4.
Premeu [Opcions] → [Imprimir en separadors].
5.
Premeu [Canviar] → seleccioneu l'origen del paper que contingui els separadors → premeu [Acceptar].
6.
Establiu l'amplada de desplaçament d'impressió (0 a 25 mm) amb [-] o [+] → premeu [Acceptar].
NOTA
Assegureu-vos que el nombre de fulls de separadors que apareix a la pantalla tàctil sigui el mateix que el que s'ha carregat a l'origen del paper.
7.
Premeu [Tancar].

NOTA
Per obtenir instruccions sobre com carregar els separadors al calaix de paper, al POD Deck Lite-C o al Multi-drawer Paper Deck-C, vegeu "Maintenance".
Per obtenir informació sobre com carregar separadors al calaix de paper, vegeu "Loading Tab Paper".
Si voleu alimentar separadors des d'un calaix de paper, el POD Deck Lite-C o el Multi-drawer Paper Deck-C, heu de desar prèviament el tipus de paper com a separador a l'origen del paper. (Vegeu "Desament de la mida i el tipus de paper de l'origen de paper").
Per imprimir en separadors, comproveu que la posició de la pestanya sigui correcta.
Si l'opció [Expulsió de separadors no processats] d'[Opcions de funcions] (Configuració) està activada, s'expulsaran de l'equip els fulls sobrants de separadors no necessaris per al treball.
Exemple: Si se selecciona un nombre de 5 separadors i l'equip calcula que calen set fulls per al treball d'impressió, heu de preparar dos jocs de fulls de separadors, cadascun amb cinc separadors (10 en total). Per tant, si l'equip només utilitza set fulls de separadors, en quedaran tres.
Les zones d'imatges desplaçades fora dels separadors no es poden imprimir al paper, i poden fer que les impressions següents presentin bandes o surtin brutes.
* Àrea desplaçada
52W7-18E