Expulsió de separadors sobrants acabats

Podeu establir si voleu expulsar el paper separador sobrant que no es va utilitzar en un treball de còpies o impressió que incloïa separadors. Per obtenir més informació sobre la còpia o la impressió en paper de separadors, vegeu "Inserció de fulls" a Còpia i "Inserció de fulls" a Fitxers desats.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú]cOpcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Expulsió de separadors no processats] → [On] → [On].
Seleccioneu [Off] si no voleu forçar l'expulsió de separadors sobrants.
52W7-08F