Especificació de destinacions amb els botons d'accés ràpid

IMPORTANT
Per fer servir aquesta funció, en primer lloc heu de desar les destinacions a botons d'accés ràpid. (Vegeu "Emmagatzematge/Edició/Eliminació dels botons d'accés ràpid").

Especificació de destinacions des dels botons d'accés ràpid d'un equip client

1.
Premeu → [Llegir i enviar] → [Accés ràpid].
2.
Seleccioneu el botó d'accés ràpid que voleu → premeu [Acceptar].
Si coneixeu el número de tres dígits del botó d'accés ràpid, premeu → introduïu el número de tres dígits del botó d'accés ràpid que vulgueu amb - (tecles numèriques).
NOTA
Podeu seleccionar diversos botons d'accés ràpid.
Per cancel·lar el botó d'accés ràpid seleccionat, torneu a prémer-lo.

Especificació de destinacions des dels botons d'accés ràpid d'un equip servidor

IMPORTANT
Per utilitzar els botons d'accés ràpid d'un equip servidor, cal especificar les opcions d'[Obtenir llibreta adreces remota]. (Vegeu " Obtenció de la llibreta d'adreces remota").
NOTA
Per utilitzar els botons d'accés ràpid d'un equip servidor, cal configurar les opcions de l'equip servidor. Configuració de l'obertura externa de la llibreta d'adreces remota a l'equip servidor. (Vegeu "Definició de la llibreta d'adreces remota com a oberta").

1.
Premeu → [Llegir i enviar] → [Accés ràpid].
2.
Premeu [Llib. adr. remota].
NOTA
Per anar a la pantalla dels botons d'accés ràpid d'un equip client, premeu [A Local].
3.
Seleccioneu el botó d'accés ràpid que voleu → premeu [Acceptar].
Si coneixeu el número de tres dígits del botó d'accés ràpid, premeu → introduïu el número de tres dígits del botó d'accés ràpid que vulgueu amb - (tecles numèriques).
NOTA
Podeu seleccionar diversos botons d'accés ràpid.
Per cancel·lar la selecció d'un botó d'accés ràpid, torneu a prémer el botó d'accés ràpid.

IMPORTANT
Si l'equip servidor executa les opcions d'informació de l'administrador del sistema, l'autenticació entre l'equip servidor i l'equip client es duu a terme quan l'equip client cerca els botons d'accés ràpid de l'equip servidor. L'autenticació es fa contrastant l'identificador de l'administrador i el PIN del sistema establerts per l'equip servidor i l'equip client.
La disponibilitat dels botons d'accés ràpid de l'equip servidor depèn de l'estat de les opcions d'informació de l'administrador del sistema per a l'equip servidor i l'equip client, tal com es mostra a continuació.
Quan l'equip servidor està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
Quan l'equip client està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
L'identificador d'administrador del sistema i el PIN del sistema de l'equip servidor i de l'equip client coincideixen
Es poden utilitzar els botons d'accés ràpid de l'equip servidor
En execució
En execució
Coincideix
No coincideix
No
No en execució
-
No
No en execució
En execució
-
No en execució
-
Per consultar les instruccions per configurar l'ID d'administrador del sistema i el PIN del sistema, vegeu " Especificació de les opcions de l'administrador del sistema".
Les destinacions desades als botons d'accés ràpid de l'equip servidor s'actualitzen en els casos següents:
Quan s'ha enviat un treball a l'equip client
Si premeu a l'equip client
Si s'activa Temps de reinici automàtic a l'equip client
Pot haver-hi fins a vuit equips, incloent-hi aquest, connectats simultàniament amb l'equip servidor com a equip client amb els botons d'accés ràpid oberts externament. No obstant això, si l'equip servidor duu a terme altres comunicacions de xarxa durant aquest període, el nombre d’equips que s'hi poden connectar pot disminuir. Si l'equip no es pot connectar, s'envia un avís d'error de xarxa.
Si es produeix un error d'autenticació entre l'equip servidor i l'equip client o es sobrepassa el temps d'espera per a la comunicació a causa d'una congestió de xarxa, no podreu obtenir les destinacions desades als botons d'accés ràpid de l'equip servidor. Podeu definir el temps per a comunicació a [Temps per a comunicació] a [Obtenir llibreta adreces remota]. (Vegeu " Obtenció de la llibreta d'adreces remota").
NOTA
Si l'idioma de pantalla de l'equip servidor i de l'equip client és diferent, és possible que la Llibreta d'adreces tingui caràcters que no es visualitzin correctament.
52W7-126