Acceptació de còpies en blanc i negre i treballs d'impressió sense introduir un identificador de departament

Quan s'hagi establert Gestió d'ID de departaments, podeu configurar la màquina perquè accepti treballs d'impressió en blanc i negre quan no s'hagin introduït un ID de departament i un PIN o no s'hagi inserit una targeta control.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de gestió] → [Gestió d'usuaris] → [Gestió d'ID de departaments].
3.
Permetre només treballs d'impressió/còpia en blanc i negre.
Quan la Copy Card Reader-F no està instal·lada::
Quan la Copy Card Reader-F està instal·lada:
Quan la Copy Card Reader-F no està instal·lada::
Premeu [On].
Premeu [On] → [Acceptar].
Quan la Copy Card Reader-F està instal·lada:
Premeu [On] → [Acceptar].
Desactiveu l'opció <Permetre treballs còpia/impr. blanc i negre> perquè no aparegui [Còpia/Impressió en blanc i negre] a la pantalla per introduir l'ID de departament i el PIN o la pantalla per inserir una targeta de control.
Desactiveu l'opció <Permetre treballs impressora blanc i negre> per rebutjar els treballs d'impressió en blanc i negre d'unitats d'impressió no compatibles amb la Gestió d'ID de departaments.
Si l'opció <Permetre treballs còpia/impr. blanc i negre> està activada, [Còpia/Impressió en blanc i negre] apareix a la pantalla per introduir l'ID de departament i el PIN i la pantalla per inserir una targeta de control.
Pantalla d'introducció d'ID de departament i PIN
Pantalla de configuració de la targeta de control
Si es prem l'opció [Còpia/Impressió en negre] per iniciar sessió mentre l'opció [Permetre treballs còpia/impr. blanc i negre] està activada, a la pantalla de funcions bàsiques de còpia apareix un missatge que indica que només és possible la còpia en blanc i negre.
Quan copieu en color, després de finalitzar la sessió, introduïu l'ID de departament i el PIN o inseriu la targeta de control.
Apareixerà la pantalla següent quan intenteu copiar en color:
NOTA
Si activeu <Permetre treballs d'impressora amb ID descon.>, s'accepten tots els treballs d'impressió. Per tant, l'opció Permetre treballs d'impressora en negre no es té en compte.
Si voleu utilitzar funcions que no siguin còpia/impressió en mode negre, com ara còpia/impressió en mode automàtic (color/negre) per a [Selecció color], llegir i desar a la bústia o llegir i enviar, heu d'introduir l'ID i la contrasenya de departament.
52W7-236