INFORME DE GESTIÓ DE COMUNICACIONS TX/RX

Es pot imprimir un informe de gestió de comunicacions automàticament o manualment.
L'informe de gestió de comunicacions s'imprimeix automàticament quan el nombre de comunicacions arriba a 100, o a l'hora especificada. També es poden imprimir registres d'enviament i recepció per separat.
Calen productes opcionals per utilitzar la funció de fax. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
A continuació s'esmenten els elements de l'informe que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

ID DE DEPT.

Si està establerta la gestió d'ID de departaments, s'imprimeix l'ID de departament. Els registres de transmissió s'agrupen per cada ID de departament.

HORA INICI

S'imprimeix la data i hora (amb format de 24 hores) d'inici de l'enviament o recepció del document. Un asterisc (*) indica un treball que ja s'ha imprès. Si està establert SSO-H com a servei d'inici de sessió, el nom d'usuari utilitzat per iniciar la sessió s'imprimeix sota el temps establert. Quan l'equip no pot especificar l'usuari (per exemple, quan es fa servir el reenviament automàtic), el nom d'usuari no s'imprimeix.

ADREÇA DESTINACIÓ

S'imprimeix l'adreça del destinatari.
Si el treball s'envia a un servidor de fitxers (FTP, SMB o WebDAV):
El nom del camí s'imprimeix a la segona línia.
Si el treball s'envia per fax:
La subadreça s'imprimeix a la segona línia.
NOTA
Si el ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT està activat quan un usuari general que ha iniciat imprimeix un Informe de gestió de transmissions, els treballs realitzats per altres usuaris s'imprimeixen amb "***" a les columnes Adreça destinació, Subadreça i Camí de la carpeta. Per veure informació a les columnes Adreça destinació, Subadreça i Camí de la carpeta, inicieu la sessió com a administrador.

ID DESTINACIÓ

S'imprimeix el nom del destinatari.
NOTA
Si el ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT està activat quan un usuari general que ha iniciat imprimeix un Informe de gestió de comunicacions, els treballs realitzats per altres usuaris s'imprimeixen amb "***" a la columna ID destinació. Per veure informació a la columna ID destinació, inicieu la sessió com a administrador.

NÚM. DE TREBALL

S'imprimeix un número de quatre dígits que s'assigna automàticament quan s'accepta l'enviament o la recepció del document.
Els números compresos entre 0001 i 4999 són per a enviaments, mentre que els números compresos entre 5001 i 9999 són per a recepcions.

MODE COMUNICAC.

S'imprimeix el tipus i mode de transmissió.
Tipus de transmissió: Enviament (TX), Recepció (RX)
Mode de transmissió: FTP, SMB, WebDAV, Bústia (BÚSTIA), I-fax (I-FAX), Correu electrònic (CORREU ELECTRÒNIC), G3, ECM
NOTA
G3 i ECM apareixen si el Accessori de fax remot està activat.

PÀG.

S'imprimeix el nombre de pàgines enviades o rebudes.

RESULTAT

S'imprimeix "Bé," "Incorr." o "--".
Si es cancel·la un treball d'enviament, s'imprimeix <ATURAR> a la columna Resultat de l'informe d'enviament.
Bé:
L'enviament s'ha completat correctament. També s'imprimeix l'hora de comunicació juntament amb "Bé".
Incorrecte:
S'ha produït un error d'enviament. També s'imprimeix l'hora de comunicació i el codi d'error juntament amb "Incorrecte".
--:
L'equip no ha pogut confirmar si el missatge de correu electrònic o I-fax que heu enviat s'ha lliurat realment al servidor o a la destinació.
Si utilitzeu el Accessori de fax remot, no heu pogut rebre una notificació del servidor que indica que la comunicació s'ha completat.
NOTA
A l'Informe de gestió de comunicacions s'imprimeix una llista de registres de transmissió de fax, correu electrònic, I-fax, servidors de fitxers i bústies.
Si la longitud d'un camp és superior a la capacitat màxima, només s'imprimeixen els caràcters que hi caben.

Impressió automàtica de l'Informe de gestió de comunicacions

L'Informe de gestió de comunicacions es pot imprimir automàticament.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions comunes].
3.
Premeu [Informe de gestió de comunicacions].
4.
Especifiqueu cada opció → premeu [Acceptar].
<Impressió auto (100 transmiss.)>:
Premeu [On] per imprimir automàticament l'informe de gestió de comunicacions quan el nombre de transmissions d'enviament i recepció arribi a 100.
<Especificar hora d'impressió>:
Per imprimir l'informe a una hora específica, premeu [On] → introduïu l'hora amb - (tecles numèriques).
Introduïu els quatre dígits de l'hora (inclosos els zeros), amb format de 24 hores.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, premeu per esborrar la dada introduïda → introduïu un altre número de quatre dígits.
Si el nombre d'operacions d'enviament i recepció és superior a 100 abans de l'hora especificada, s'imprimeix un informe de gestió de comunicacions amb les 100 transmissions més recents.
Per imprimir els registres d'enviament i recepció per separat, premeu [Separar TX/RX] perquè se seleccioni.

Impressió manual de l'Informe de gestió de comunicacions

Podeu imprimir manualment l'informe de gestió de comunicacions.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball] → [Registre de treballs].
3.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu l'opció que voleu → premeu [Imprimir llista].
NOTA
Per imprimir l'historial d'enviament per a l'Informe d'activitat de fax, seleccioneu [Fax] a la llista desplegable. (Vegeu "INFORME D'ACTIVITAT RX/TX FAX").
4.
Premeu [Sí].

NOTA
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) està desactivada, no es mostra [Off].
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) canvia de 'Off' a 'On', les opcions següents es desactiven automàticament:
Impressió auto (100 transmiss.)
Especificar hora d'impressió
A l'Informe de gestió de comunicacions s'imprimeix una llista de registres de transmissió de correu electrònic, I-fax i servidors de fitxers.
Si el Accessori de fax remot està activat, s'imprimeixen els resultats de les transmissions de fax.
Quan apareix el missatge <Reviseu la impressora. Truqueu al servei tècnic.> per indicar que la funció d'impressió no està disponible, l'equip imprimeix automàticament un informe de gestió de comunicacions un cop solucionat el problema. L'informe conté els registres de les últimes 100 comunicacions.
52W7-02W