Distinció dels originals de mida LTRR i STMT

Podeu establir la manera en què l'equip gestiona els originals LTRR i STMT que es col·loquen al vidre de còpia.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de lectura].
3.
Premeu [Selecció d'originals LTRR/STMT].
4.
Especifiqueu l'opció següent → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[Seleccionar manualment]:
Si seleccioneu [Seleccionar manualment], quan llegiu apareix una pantalla que us permet seleccionar la mida de l'original.
[Usar format LTRR]:
Si seleccioneu [Usar format LTRR], l'equip sempre detecta l'original com a LTRR.
[Usar format STMT]:
Si seleccioneu [Usar format STMT], l'equip sempre detecta l'original com a STMT.
52W7-09A