Configuració de la prioritat d'impressió

Podeu establir que un treball amb una prioritat més alta s'imprimeixi un cop completat el treball que s'està processant en aquest moment.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'impressió].
3.
Premeu [Prioritat d'impressió].
4.
Seleccioneu la prioritat d'impressió → premeu [Acceptar].
Seleccioneu [1] per a la funció a la qual voleu assignar la màxima prioritat d'impressió.
<Còpia> només es mostra si la Duplex Color Image Reader Unit-M està instal·lada.
<Altre> s'utilitza per establir la prioritat d'impressió d'informes.
Les impressions PDL procedents d'aplicacions MEAP s'inclouen a <Impressora>.
NOTA
Si s'ha especificat la mateixa prioritat d'impressió per a diverses funcions, la impressió comença amb el primer treball d'impressió processat.

NOTA
La impressió prioritària no es realitza fins que finalitza el treball en curs. No obstant això, si atureu el treball en curs, és possible que s'iniciï la impressió d'un treball corresponent a una funció amb més prioritat, segons les opcions establertes.
52W7-08R