Permetre enviar a usuaris que han iniciat sessió com a convidats

Podeu configurar si voleu permetre que els usuaris que han iniciat sessió com a convidats amb un servei d'inici de sessió, com ara SSO-H, puguin enviar.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de corr. electr./I-fax].
3.
Premeu [Permetre env. missatg. a usuaris no desats].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si desactiveu l'opció [Usuari autenticat com a remitent], es mostra l'adreça desada a les opcions d'informació del dispositiu a l'equip receptor. (Vegeu "Configuració de l'adreça de correu electrònic d'un usuari autoritzat com a remitent").
Si no voleu permetre que els usuaris que hagin iniciat sessió com a convidats enviïn, seleccioneu [Off].
52W7-0CJ