Opcions d'autenticació simple per a la impressió segura

Si gestioneu usuaris amb servei d'inici de sessió, com ara SSO-H, podeu simplificar el procés d'autenticació de la funció d'impressió segura seguint els procediments següents.

Impressió de documents segurs/documents segurs xifrats sense PIN/contrasenya

La funció permet imprimir documents segurs i documents segurs xifrats sense introduir un PIN, si s'ha assignat als documents el PIN específic (3758211). Si introduïu un PIN/contrasenya que no sigui "3758211" a la pantalla del controlador d'impressora, caldrà que introduïu el PIN/contrasenya a l'equip.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Impressió segura] → [Opcions d'autenticació simples].
3.
Premeu [On] per a <Ometre entrada PIN per a treball d'impressió segura>.
Si no voleu ometre la contrasenya, premeu [Off].

Exclusió del nom del domini per determinar El meu treball

Quan un usuari, que ha enviat documents segurs o documents segurs xifrats, inicia sessió a l'equip, el document enviat de l'usuari (El meu treball) es determina automàticament des de tots els documents rebuts. En aquest procés, es fan servir el nom d'usuari i el nom del domini de l'ordinador per determinar El meu treball.
Això no obstant, si el nom del domini es fa servir per determinar El meu treball, és possible que els treballs de l'usuari que ha iniciat sessió a l'equip no es determinin com a El meu treball, en funció de l'entorn de l'usuari.
Per evitar aquest error, podeu excloure el nom del domini de les condicions.
IMPORTANT
Aquesta funció només és vàlida si gestioneu els usuaris amb un servei d'inici de sessió, com ara SSO-H. (Vegeu "SSO-H (Single Sign-On H)").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Impressió segura] → [Opcions d'autenticació simples].
3.
Premeu [Off] per a <Sol·licitar nom de domini per determinar el meu treball>.
Si voleu fer servir el nom del domini per determinar El meu treball, premeu [On].
52W7-23S