Desar destinacions

La llibreta d'adreces és una funció que s'utilitza per desar destinacions de correu electrònic, fax, I-fax i servidors de fitxers. La llibreta d'adreces local es divideix en 10 llistes d'adreces i botons d'accés ràpid. Podeu desar un màxim de 1.800 destinacions, repartides en 1.600 destinacions a les llistes d'adreces i 200 destinacions als botons d'accés ràpid. Si registreu una destinació a la llibreta d'adreces, evitareu haver d'introduir l'adreça de destinació cada cop que envieu un treball. Si deseu la vostra pròpia adreça de correu electrònic, podeu especificar fàcilment una adreça de resposta i utilitzar la funció Avís fi de treball.
Emmagatzemar les destinacions a la llibreta d'adreces també us permet especificar-les de manera ràpida i senzilla en configurar diverses opcions.
Calen productes opcionals per utilitzar la funció de fax. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
Podeu emmagatzemar els següents tipus de destinacions a la llibreta d'adreces:

Correu electrònic

Podeu desar adreces de correu electrònic.
També podeu desar adreces de correu electrònic obtingudes cercant a les llistes de directori d'un servidor de la xarxa amb LDAP.

Fax

Podeu desar números de fax, així com informació de subadreces i contrasenyes.
També podeu desar números de fax obtinguts cercant a les llistes de directori d'un servidor de la xarxa amb LDAP.

I-fax

Podeu desar l'adreça d'I-fax, el mode i les condicions de la destinació.
També podeu desar com adreces d'I-fax adreces de correu electrònic obtingudes cercant a les llistes de directori d'un servidor de la xarxa amb LDAP.

Fitxer

Podeu desar un protocol, un nom de l'amfitrió, un camí de la carpeta, etc. per desar documents llegits en un servidor de fitxers.

Grup

Podeu desar diverses destinacions de diferents tipus en una adreça de grup. Podeu agrupar i utilitzar aquestes destinacions desades segons convingui.

NOTA
Cada entrada d'adreça es considera independentment. Si deseu una adreça de correu electrònic en una adreça de grup, l'adreça de correu electrònic i l'adreça de grup es consideren com a dues entrades diferents. De la mateixa manera, si deseu un número de fax en una adreça de grup, el número de fax i l'adreça de grup es consideren com a dues entrades diferents.
Podeu desar destinacions de correu electrònic, d'I-fax, de servidors de fitxers i de grup.
Si s'ha instal·lat la targeta de fax o s'ha activat el Accessori de fax remot, podeu enregistrar números de fax i adreces de grup que contenen destinacions de fax a la llibreta d'adreces.
Les destinacions desades a la llibreta d'adreces es poden exportar com un fitxer al vostre ordinador i després importar-les a la màquina. Per obtenir instruccions per desar una destinació, vegeu "Loading an Address List".
Si voleu gestionar les destinacions amb el mode de gestió de números d'accés, activeu l'opció[Gestionar números d'accés llibretes adreces] a [Establir destinació] (Configuració). (Vegeu "Gestió de la llibreta d'adreces amb números d'accés").
Si hi ha alguna opció de destinació necessària que no s'hagi establert després de desar el número d'accés, la pantalla per especificar les opcions de destinacions torna a aparèixer.
Per al número d'accés, podeu introduir un màxim de set dígits. Si introduïu menys de set dígits, l'equip desa el número d'accés amb zeros al davant.
Exemple: Si introduïu <321>, es desa <0000321>.
No es pot desar un número d'accés només amb zeros, com <0000000>. Si introduïu un número amb zeros al davant, com per exemple <02> o <002>, els zeros s'ignoren i el número queda registrat com a <0000002>, és a dir, com si haguéssiu introduït el número <2>.
No es poden desar destinacions noves en una adreça de grup. Desament previ de destinacions a la llibreta d'adreces.
Quan registreu les destinacions a una adreça de grup, només podeu seleccionar-les i desar-les si es registren a la mateixa llista d'adreces.
Per veure exemples de les opcions necessàries per enviar documents a un servidor de fitxers, vegeu "Setting Up a Computer as a File Server".
52W7-0FF