Impressió d'informes

Podeu imprimir una llista de les opcions d'enviament/recepció o de fax especificades des de la pantalla Configuració com a llistes de dades d'usuari independents. Això resulta útil per comprovar els detalls de les opcions.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
NOTA
Les llistes només es poden imprimir si hi ha paper de mida A3, A4 o A4R (normal, reciclat, fi o de color) carregat a un origen de paper, les opcions del qual estan activades a l'opció [Altra] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració). Això no obstant, si hi ha activada l'opció [Considerar tipus de paper] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix], no podeu imprimir des d'un allotjament de paper amb el color de paper especificat. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix").
Per a més informació sobre les llistes de dades d'usuari, vegeu "Llista de dades d'usuari".

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Imprimir informe].
Impressió de la llista de dades d'usuari per enviar o rebre:
Impressió de la llista de dades d'usuari per a fax:
Impressió de la llista de dades d'usuari per enviar o rebre:
Premeu [Llista de dades d'usuari de TX/RX] → [Sí].
Impressió de la llista de dades d'usuari per a fax:
Premeu [Llista de dades d'usuari de fax] → [Sí].
52W7-0AH