Impressió d'una mostra

Aquest mode us permet comprovar el resultat de la impressió i el contingut de la imatge abans de fer diverses impressions.
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.
[Mostra d'impressió] només apareix si establiu la impressió múltiple de l'original amb les opcions [Classificar (per jocs)], [Desplaçar], [Girar 90 graus], [Grapar], [Afegir portada], [Inserir fulls], [Imprimir en separadors] o [Quadern].

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió] → [Mostra d'impressió].
4.
Seleccioneu les pàgines que voleu imprimir com a mostra.
Si seleccioneu [Totes les pàgines]:
Si seleccioneu [Pàgines especificades]:
Si seleccioneu [Totes les pàgines]:
Premeu [Totes les pàgines].
Premeu [Acceptar].
Si seleccioneu [Pàgines especificades]:
Premeu [Pàgines especificades].
Premeu [Primera pàgina] i [Última pàgina] → premeu [-] o [+] per establir els números de pàgina corresponents.
Premeu [Acceptar].
5.
Premeu [Iniciar impressió].
Comproveu el contingut de la impressió.
IMPORTANT
Si especifiqueu les pàgines, s'aplicaran les restriccions següents:
Assegureu-vos d'especificar els números de pàgina d'acord amb les impressions. Observeu que els números de pàgina de la impressió poden ser diferents dels de l'original.
Si seleccioneu [Pàgines especificades], no podreu establir el mode Grapar, Perforar, Tipus de plegatge, Quadern o Retallar.
Un cop s'hagi imprès la mostra d'impressió, no podreu canviar els números de les pàgines especificades.
No podeu canviar [Totes les pàgines] per [Pàgines especificades] o a l'inrevés després de fer una impressió de mostra.
6.
Seleccioneu l'operació corresponent.
Per fer la resta de còpies, premeu [Iniciar impressió].
Per canviar les opcions, premeu [Canviar opcions]. Seleccioneu el mode que voleu canviar → canvieu les opcions → premeu [Acceptar].
Si voleu comprovar els canvis introduïts, premeu [Mostra impressió] → repetiu el procediment des del pas 2.
Si canvieu les opcions i premeu [Iniciar impressió], per a les impressions del primer joc ja s'aplicaran les opcions noves.
Per cancel·lar la impressió, premeu [Cancel·lar].
52W7-179