INFORME D'ACTIVITAT RX/TX FAX

L'informe d'activitat del fax es pot imprimir automàticament o manualment.
L'informe d'activitat de fax es pot imprimir a una hora especificada o es pot imprimir automàticament quan el nombre d'operacions d'enviament arriba a 40.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
A continuació s'esmenten els elements de l'informe que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

ID DE DEPT.

Si està establerta la gestió d'ID de departaments, s'imprimeix l'ID de departament. Els registres de transmissió s'agrupen per cada ID de departament.

HORA INICI

S'imprimeix la data i hora (amb format de 24 hores) d'inici de l'enviament o recepció del document. Si està establert SSO-H com a servei d'inici de sessió, el nom d'usuari utilitzat per iniciar la sessió s'imprimeix sota el temps establert. Quan l'equip no pot especificar l'usuari (per exemple, quan es fa servir el reenviament automàtic), el nom d'usuari no s'imprimeix.

ADREÇA DESTINACIÓ

S'imprimeixen el nom i el número de fax de l'altre abonat. Si s'ha especificat una subadreça o un nom de remitent, s'imprimeix junt amb el número de fax.
NOTA
Si envieu seleccionant una adreça des de la llibreta d'adreces, s'imprimeix el nom del terminal remot desat a la llibreta d'adreces. Si envieu introduint un número amb les tecles numèriques, s'imprimeix la Identificació de subscriptor transmissor (TSI) obtinguda del destinatari.
Si el ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT està activat quan un usuari general que ha iniciat imprimeix un Informe d'activitat de fax, els treballs realitzats per altres usuaris s'imprimeixen amb "***" a les columnes Número de fax, Subadreça i ID destinació. Per veure informació a les columnes Número de fax, Subadreça i ID destinació, inicieu la sessió com a administrador.

NOM DEL PROPIETARI DEL TREBALL

Si heu introduït el nom del propietari del treball, aquest nom s'imprimirà.

NÚM.

S'imprimeix un número de quatre dígits que s'assigna automàticament quan s'accepta l'enviament o la recepció del document. Els números compresos entre 0001 i 4999 són per a enviaments, mentre que els números compresos entre 5001 i 9999 són per a recepcions.

MODE COMUNICAC.

S'imprimeix el contingut comunicat.
TX, TX per difusió seqüencial, difusió seqüencial retardada

PÀG.

S'imprimeix el nombre de pàgines enviades o rebudes.

RESULTAT

S'imprimeix "COR" o "INC"
Si es cancel·la un treball d'enviament, s'imprimeix <ATURAR> a la columna Resultat de l'informe d'enviament.
Bé:
La comunicació s'ha completat correctament. També s'imprimeix l'hora de comunicació juntament amb "Bé".
Incorrecte:
S'ha produït un error de comunicació. També s'imprimeix l'hora de comunicació i el codi d'error juntament amb "Incorrecte".
També s'imprimeix el número de pàgina on s'ha produït l'error de comunicació.
--:
Si utilitzeu el Accessori de fax remot, no heu pogut rebre una notificació del servidor que indica que la comunicació s'ha completat.
NOTA
Si la longitud d'un camp és superior a la capacitat màxima, només s'imprimeixen els caràcters que hi caben.

Impressió automàtica de l'informe d'activitat de fax

L'Informe d'activitat de fax es pot imprimir automàticament. Per obtenir instruccions sobre com imprimir manualment l'Informe d'activitat de fax, vegeu "Impressió manual de l'Informe de gestió de comunicacions".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Informe d'activitat de fax].
4.
Especifiqueu cada opció → premeu [Acceptar].
<Impressió auto (40 transmiss.)>:
Premeu [On] per imprimir automàticament l'informe d'activitat de fax quan el nombre de transmissions d'enviament i recepció arribi a 40.
<Especificar hora d'impressió>:
Per imprimir l'informe a una hora específica, premeu [On] → introduïu l'hora amb - (tecles numèriques).
L'hora es mostra en notació de 24 hores. Per a l'hora, introduïu un número de quatre dígits inclosos zeros.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, premeu per esborrar la dada introduïda → introduïu un altre número de quatre dígits.
Si el nombre d'operacions d'enviament i recepció és superior a 40 abans de l'hora especificada, s'imprimeix un informe de gestió de comunicacions amb les 40 transmissions més recents.

NOTA
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) està desactivada, no es mostra [Off].
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) canvia de 'Off' a 'On', les opcions següents es desactiven automàticament:
Impressió auto (40 transmiss.)
Especificar hora d'impressió
Quan apareix el missatge <Reviseu la impressora. Truqueu al servei tècnic.> per indicar que la funció d'impressió no està disponible, l'equip imprimeix automàticament un informe de d'activitat del fax un cop solucionat el problema. L'informe conté els registres de les últimes 40 comunicacions.
52W7-02X