Especificació de destinacions mitjançant la llibreta d'adreces (remota)

Podeu cercar i especificar una destinació de la llibreta d'adreces d'un equip servidor accedint-hi des d'un equip client de la xarxa. La llibreta d'adreces de l'equip servidor a la qual es pot accedir a través de la xarxa s'anomena "llibreta d'adreces remota". Aquest equip es pot fer servir com a equip servidor o com a equip client.
IMPORTANT
Per utilitzar la llibreta d'adreces remota, s'han de configurar les opcions d'[Obtenir llibreta adreces remota]. (Vegeu " Obtenció de la llibreta d'adreces remota").
NOTA
Per utilitzar la llibreta d'adreces remota, s'han de configurar les opcions de l'equip servidor. Configuració de l'obertura externa de la llibreta d'adreces remota a l'equip servidor. (Vegeu "Definició de la llibreta d'adreces remota com a oberta").
També podeu examinar destinacions desades en els botons d'accés ràpid d'un equip servidor accedint des d'un equip client de la xarxa. (Vegeu "Especificació de destinacions amb els botons d'accés ràpid").

1.
Premeu → [Llegir i enviar] → [Llibreta d'adreces].
2.
Premeu [Canviar llib. adrec.].
NOTA
[Canviar llib. adrec.] només apareix si registreu la llibreta d'adreces remota i el servidor LDAP. Si a l'equip només hi ha desada la Llibreta d'adreces remota, apareix [Llib. adr. remota].
3.
Premeu [Remota].
4.
Seleccioneu la destinació → premeu [Acceptar].
Podeu seleccionar diverses destinacions.
Per obtenir instruccions sobre com cercar destinacions desades, vegeu "Pantalla de la llibreta d'adreces".
Si voleu seleccionar una destinació emmagatzemada amb un número d'accés, premeu [Número d'accés] → introduïu el número d'accés amb - (tecles numèriques). Si premeu [Adreces sense número d'accés], apareixen les destinacions que no estan administrades amb un número d'accés.
NOTA
Per cancel·lar una destinació seleccionada, torneu a seleccioneu la destinació.
Si seleccioneu una sola destinació, premeu per enviar des de la pantalla Llibreta d'adreces.

IMPORTANT
Si l'equip servidor executa les opcions d'informació d'administració del sistema, l'autenticació entre l'equip servidor i l'equip client es duu a terme mentre l'equip client obté l'adreça remota. L'autenticació es fa contrastant l'identificador de l'administrador i el PIN del sistema establerts per l'equip servidor i l'equip client.
La disponibilitat de la Llibreta d'adreces remota depèn de l'estat de les opcions d'informació de l'administrador del sistema per a l'equip servidor i l'equip client, tal com es mostra a continuació.
Quan l'equip servidor està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
Quan l'equip client està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
L'identificador d'administrador del sistema i el PIN del sistema de l'equip servidor i de l'equip client coincideixen
Pot utilitzar la Llibreta d'adreces remota
En execució
En execució
Coincideix
No coincideix
No
No en execució
-
No
No en execució
En execució
-
No en execució
-
Per consultar les instruccions per configurar l'ID d'administrador del sistema i el PIN del sistema, vegeu " Especificació de les opcions de l'administrador del sistema".
Pot haver-hi fins a vuit equips, incloent-hi aquest, connectats simultàniament amb l'equip servidor com a equip client amb la Llibreta d'adreces remota oberta. No obstant això, si l'equip servidor duu a terme altres comunicacions de xarxa durant aquest període, el nombre d’equips que s'hi poden connectar pot disminuir. Si l'equip no es pot connectar, s'envia un avís d'error de xarxa.
Si es produeix un error d'autenticació entre l'equip servidor i l'equip client o es sobrepassa el temps d'espera per a la comunicació a causa d'una congestió de xarxa, no podreu obtenir la destinació des d'una llibreta adreces remota. Podeu definir el temps per a comunicació a [Temps per a comunicació] a [Obtenir llibreta adreces remota]. (Vegeu " Obtenció de la llibreta d'adreces remota").
NOTA
Si l'idioma de pantalla de l'equip servidor i de l'equip client és diferent, és possible que la Llibreta d'adreces tingui caràcters que no es visualitzin correctament.
52W7-124