Mostra de còpia

Aquest mode us permet comprovar el resultat de la còpia abans de fer diverses còpies.
IMPORTANT
[Mostra de còpia] només apareix si feu diverses còpies de l'original a [Classificar (per jocs)], [Desplaçar], [Girar 90 graus], [Grapar], [Afegir portada], [Inserir fulls] o [Separadors transparènc.].

1.
Premeu → [Còpia].
2.
Especifiqueu els modes de còpia que voleu → premeu [Mostra de còpia].
3.
Seleccioneu les pàgines que voleu imprimir per a la mostra de còpia.
Si seleccioneu [Totes les pàgines]:
Si seleccioneu [Pàgines especificades]:
Si seleccioneu [Totes les pàgines]:
Premeu [Totes les pàgines].
Premeu [Acceptar].
Si seleccioneu [Pàgines especificades]:
Premeu [Pàgines especificades].
Premeu [Primera pàgina] i [Última pàgina] → premeu [-] o [+] per establir els números de pàgina corresponents.
Premeu [Acceptar].
4.
Premeu .
Comproveu el contingut de la impressió.
IMPORTANT
Si especifiqueu les pàgines, s'aplicaran les restriccions següents:
Assegureu-vos d'especificar els números de pàgina d'acord amb les impressions. Observeu que els números de pàgina de la impressió poden ser diferents dels de l'original.
Si seleccioneu [Pàgines especificades], no podreu establir el mode Grapar, Perforar, Plegar o Quadern.
Un cop s'hagi imprès la mostra de còpia, no podreu canviar els números de les pàgines especificades.
No podeu canviar [Totes les pàgines] per [Pàgines especificades] o a l'inrevés després de fer una còpia de mostra.
5.
Seleccioneu l'operació corresponent.
Per fer la resta de còpies, premeu [Iniciar còpia].
Per canviar les opcions, premeu [Canviar opcions]. Seleccioneu el mode que voleu canviar → premeu [Canviar], canvieu les opcions → premeu [Acceptar].
Si voleu comprovar els canvis introduïts, premeu [Mostra de còpia] → repetiu el procediment des del pas 2.
Si canvieu les opcions i premeu [Iniciar impressió], per a les còpies del primer joc ja s'aplicaran les opcions noves.
Per cancel·lar la còpia, premeu [Cancel·lar].

NOTA
Si seleccioneu [Totes les pàgines], el comptador de l'equip compta el joc de mostra com una còpia.
52W7-0WL